.

  Ochrana dat


  Veškeré údaje, které nám zákazník uvádí podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel.
  Provozovatel obchodu je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele webu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.
  Zákazník svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.

  Získané osobní údaje jsou použity za účelem zodpovězení vašich dotazů, zpracování vašich objednávek nebo vám umožní přístup ke specifickým informacím.
  Máte právo na změnu a odstranění všech osobních informací. V žádném případě nemohou být poskytnuty třetím stranám. Výjimkou jsou údaje poskytnuté dopravci.

  1) TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
  Provozovatel webových stránek prahatruhlarstvi.cz je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů se sídlem Podvinný mlýn 22, Praha 9 - Libeň,
  IČ: 18892035 (dále jen „správce“).
  2) KONTAKT
  S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na správce, kterým je Otakar Pleschner,
  e-mailem na adresu ota.pleschner@seznam.cz nebo na telefonicky 603 760 267.
  3) ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
  4) JAKÉ ÚDAJE BUDOU ZPRACOVÁNY
  Mezi obecné osobní údaje patří jméno, příjmení, pohlaví, věk, datum narození, občanství, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, adresa pracoviště, IP adresa. Minimalizace dat - osobní údaje musí být přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovány. V praxi by měly být zpracovány jen údaje nezbytné pro stanovený účel. Správce by měl mít přesně tolik informací, kolik potřebuje a neměl by zbytečně zpracovávat údajů více. Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo
  5) ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Správce zpracovává osobní údaje, které mu svěříte sami a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů): Poskytování služeb a plnění smlouvy Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění obchodních podmínek (k vytváření smluv k zakázkám které vám zprostředkováváme) Vedení účetnictví Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), využíváme výhradně ke komunikaci s Vámi.
  6) DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, je 10 let.
  7) DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou dopravní společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
  8) PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
  Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.
  9) BEZPEČNOST
  Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Při zpracování osobních údajů klademe důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech a to pouze v nezbytném rozsahu.
  10) ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
  Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDRP. Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.